Zlatá konfirmácia

Výročie je ako zastávka na životnej ceste, človek sa otočí, aby videl čo všetko prežil. Zastaví sa, aby sa občerstvil, nabral silu na ďalšiu cestu a s nádejou sa mohol dívať pred seba. Sestra farárka Hroboňová v privítaní na Službách Božích 2.12.2018 spomenula tri dôležité udalosti, ktoré sa v ten deň spájali. Slávili sme 1. adventnú nedeľu, ktorou začína nový cirkevný rok, slávili sme aj 234. výročie posvätenia chrámu Božieho v Lučenci a konalo sa stretnutie zlatých konfirmandov, ktorí boli konfirmovaní v rokoch 1958, 1963 a 1968. Pozvaní boli konfirmandi z toho obdobia z Lučenca, aj tí, ktorí boli v tých rokoch konfirmovaní v iných evanjelických zboroch ale teraz sú členmi CZ v Lučenci.

Úvodom nás pozdravili súčasní konfirmandi piesňou Zvelebujte Pána ľudské srdcia ako zvony a na adventnom venci zapálili prvú adventnú sviecu. Svojím vystúpením nám pripomenuli, akí sme boli pred rokmi, keď sme predstúpli pred Božiu tvár s malými srdiečkami plnými bázne, potvrdili svoju krstnú zmluvu a vyznali svoju vieru v Pána Boha.

Prežili sme za tie roky všeličo- radosť, smútok, úspech i pád, nenávisť i zlobu. Život nie je prechádzkou ružovou záhradou. Pán Ježiš nesľúbil, že kto verí v Neho, nebude mať ťažkosti a problémy, ale sľúbil, že bude pri každom, kto sa bude k nemu utiekať so svojou pomocou.

Pri samotnej spomienke na našu zlatú konfirmáciu, sme pri oltári vyznali Vieru všeobecnú kresťanskú. Potom sme sa predstavili cirkevnému zboru. Brat farár každému z nás venoval pozdrav s biblickým veršom pri tejto príležitosti. Potom sme spolu s ostatnými bratmi a sestrami pristúpili k Večeri Pánovej. ďakujeme aj spevokolu za pieseň Zapáľ oheň v srdci.

Po bohoslužbách sme sa stretli v Zborovej sieni a zaspomínali sme na mladé časy, nechýbala ani štedrosť v rozdávaní milých slov a skúseností. Prezreli sme si aj fotky z našich konfirmácií a neverili sme vlastným očiam, niekedy sme sa ani nevedeli spoznať.

Ďakujem pekne farárom Hroboňovcom, že pripravili pre nás tak milú spomienku. Poďakovanie patrí aj všetkým bratom a sestrám, ktorí pomáhali hľadať kontakty na zlatých konfirmandov a tlmočili pozvanie cirkevného zboru k Zlatej konfirmácii, všetkým pozvaným.

Ďakujem aj tým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave spoločného občerstvenia. Ďakujem však predovšetkým ánu Bohu, že sme sa vôbec mohli dožiť tejto slávnostnej chvíle. Kiež je Pán Boh so všetkými nami naďalej a nech nás vedie životom po svojich cestách.

Hospodin je naša sila a štít, v Neho dúfajú naše srdcia!

Ing. Eva Frančoková, konfirmovaná v roku 1958 v Turičkách

Pozrite si aj fotogalériu tejto udalosti (Foto: Ľudovít Hroboň ml.) :